Adatvédelmi nyilatkozat

A Hertzog és Bárdos Kft. személyzeti tanácsadás és irányítási rendszerek bevezetése és gondozása
során személyes adatokat kezel. Ügyfeleink megbízásából adatkezelési feladatokat látunk el, amely
során kiemelten fontosnak tartjuk személyes adataik védelmét, az információs önrendelkezési joguk
tiszteletben tartását.


Célunk, hogy teljes mértékben megfeleljünk az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályoknak, így az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelkezésének személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011. évi CXII. törvénynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja Ügyfeleink tájékoztatása arról, hogy hogyan kezeljük személyes
adataikat.

 

Adatkezelő


Hertzog és Bárdos Kft.
székhelye: 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 110.
cégjegyzékszáma: 13-09-082984
képviseli: Bárdos Iván ügyvezető
e-mail: hbardos@t-online.hu
Mint Adatkezelő gyakorolja a személyes adatok feletti ellenőrzést, határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.


A nyilatkozat célja


A jelen Tájékoztató általunk közzétett állásokra pályázókra, illetve üzleti partnereinkre, megbízóinkra alkalmazandó.


Adatvédelmi irányelvek


Az információgyűjtés módja


Személyes adatokat egyrészt álláspályázatok beérkezése útján, másrészt megbízók kezdeményezése alapján gyűjtünk.
Az állásra pályázók, jelentkezők vonatkozásában az önéletrajzukban szereplő információkat (úgymint név, arckép, születési dátum, lakcím, munkahelyi és iskolai végzettségre vonatkozó adatok, nyelvtudás és egyéb készségek, érdeklődési kör stb.) gyűjthetjük.
Megbízónk tekintetében pedig elérhetőségeiket őrizzük (név, postacím, e-mail cím, telefonszám).
A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag jelentkezőink, munkavállalóink
és megbízóink tartoznak felelősséggel.


Az adatkezelés célja és jogalapja


Tevékenységünk és működésünk keretében az adatkezelés célja

  • munkaerő közvetítése megbízás alapján,

  • ügyféllel való kapcsolattartás, üzleti tevékenységünk működtetése,

  • a hatályos jogszabályi követelmények és szerződéses kötelezettségeink teljesítése.

Személyes adatok kezelése és védelme


Az általunk gyűjtött személyes adatokat a fentiekben meghatározott célokra és meghatározott ideig kezeljük, összhangban a belső adatvédelmi szabályzatunkkal.
A személyes adatok megfelelő biztonságának garantálása érdekében a tárolt személyes adatokat kizárólag külön adathordozón tároljuk, a számítógépen keresztüli elérhetőségük nem biztosított. Az adathordozóhoz való hozzáférést szigorúan korlátoztuk, az adathordozón lévő adatok kezelését csak illetékes személyek számára tesszük lehetővé.


Az adattárolás időtartama


Állás pályázatokra jelentkezők adatait a jelentkezésüktől számított 24 hónapig őrizzük, illetve kérésükre azonnal töröljük.
Üzleti partnereink kapcsolattartóinak személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük.


Információk megosztása


Személyes adatait védjük és nem tesszük közzé. A személyes adatok kezelését kizárólag a Hertzog és Bárdos Kft. jelen munkaviszonnyal rendelkező munkatársai végzik.


Adattovábbítás


A jelentkező által megadott személyes adatokat konkrét megbízás esetén továbbítjuk a megbízók felé. Az adattovábbítás azonban kizárólag a jelölt előzetes tájékoztatása és beleegyezése alapján történik. Önéletrajzot, illetve bármilyen információt a jelentkezőről a jelentkezővel való előzetes egyeztetés nélkül soha nem adunk ki.


Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai


Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

 

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon, hogy személyes adatait
kezeljük-e és hozzáférjen az általunk kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkhoz annak ellenőrzése érdekében, hogy a személyes adatai kezelése a
jogszabályoknak megfelelően történik. Kérésére az adatkezelés tárgyát képező adatokról másolatot készítünk.

 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a vonatkozó tárolt, pontatlan vagy hiányos
adatok helyesbítését kérje az ilyen adatok pontosságának megóvása és azoknak az adatkezeléshez való hozzáigazítása érdekében.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az
Önre vonatkozó személyes adatokat, és a továbbiakban ne kezeljük azokat.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatok kezelését.

 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön által eredetileg megadott és az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérheti az adatok más adatkezelőhöz történő továbbítását.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, Önnek joga van bármikor visszavonni erre irányuló hozzájárulását. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, megszüntetjük adatai kezelését.


Tájékoztatjuk, hogy fenti jogai gyakorlásával kapcsolatban kötelesek vagyunk a benyújtástól számított egy hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást.

 

Amennyiben panasza van a Hertzog és Bárdos Kft. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, javasoljuk, hogy a vita jogi útra terelését megelőzően lépjen kapcsolatba a Hertzog és Bárdos Kft. munkatársaival. 


Bárdos Iván 30-966-1270


Gyurik Zsuzsanna 30-815-8480

 

Jogorvoslati jog: Személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogainak sérelme orvoslása érdekében bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu


A per elbírálása az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék, (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. A pert lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítani.


Ha az Adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései


A jelen Adatvédelmi tájékoztatónkat (beleértve annak bármely kiegészítését is) rendszeres
időközönként javíthatjuk, módosíthatjuk és frissíthetjük annak érdekében, hogy tükrözze az
adatvédelmi gyakorlatunkban és a jogszabályi követelményekben bekövetkezett változásokat.


Hogyan léphet velünk kapcsolatba


Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, illetve, ha a jogait kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
hbardos@t-online.hu
30-966-1270
30-815-8480

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now